Baner g艂owny strony Gmina Przemy秎 Strona ministerstwa
Normalna wielko艣膰 czcionki
艢rednia czcionka
Du偶a czcionka
Kontrast 2
RODO - Przetwarzanie danych osobowych
Drukuj 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwi膮zku z realizacj膮 wymog贸w Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przys艂uguj膮cych Pani/Panu prawach z tym zwi膮zanych.

Poni偶sze zasady stosuje si臋 pocz膮wszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urz臋dzie Gminy Przemy艣l jest: W贸jt Gminy Przemy艣l, Borelowskiego 1, 37-700 Przemy艣l.

2. Je艣li ma Pani/Pan pytania dotycz膮ce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dzia艂ania Urz臋du Gminy Przemy艣l, a tak偶e przys艂uguj膮cych Pani/Panu uprawnie艅, mo偶e si臋 Pani/Pan skontaktowa膰 si臋 z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urz臋dzie Gminy Przemy艣l za pomoc膮 adresu: woziajka@gminaprzemysl.pl lub pisemnie na adres: ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemy艣l.

3. Administrator danych osobowych - W贸jt Gminy Przemy艣l - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, zawartych um贸w oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s膮 w celu/celach:

a) wype艂nienia obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na Urz臋dzie Gminy Przemy艣l;

b) realizacji um贸w zawartych z kontrahentami Urz臋du Gminy Przemy艣l;

c) w pozosta艂ych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s膮 wy艂膮cznie na podstawie wcze艣niej udzielonej zgody w zakresie i celu okre艣lonym w tre艣ci zgody.

5. W zwi膮zku z przetwarzaniem danych w celach o kt贸rych mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog膮 by膰:

a) organy w艂adzy publicznej oraz podmioty wykonuj膮ce zadania publiczne lub dzia艂aj膮ce na zlecenie organ贸w w艂adzy publicznej, w zakresie i w celach, kt贸re wynikaj膮 z przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa;

b) inne podmioty, kt贸re na podstawie stosownych um贸w podpisanych z Urz臋dem Gminy Przemy艣l przetwarzaj膮 dane osobowe dla kt贸rych Administratorem jest W贸jt Gminy Przemy艣l.

6. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do realizacji cel贸w okre艣lonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

7. W zwi膮zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys艂uguj膮 Pani/Panu nast臋puj膮ce uprawnienia:

a) prawo dost臋pu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do 偶膮dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane s膮 nieprawid艂owe lub niekompletne;

c) prawo do 偶膮dania usuni臋cia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, dla kt贸rych by艂y zebrane lub w inny spos贸b przetwarzane,
 • osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wnios艂a sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, kt贸rej dane dotycz膮 wycofa艂a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych, kt贸ra jest podstaw膮 przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane s膮 niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe musz膮 by膰 usuni臋te w celu wywi膮zania si臋 z obowi膮zku wynikaj膮cego z przepis贸w prawa;

d) prawo do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:

 • osoba, kt贸rej dane dotycz膮 kwestionuje prawid艂owo艣膰 danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, kt贸rej dane dotycz膮, sprzeciwia si臋 usuni臋ciu danych, 偶膮daj膮c w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje ju偶 danych dla swoich cel贸w, ale osoba, kt贸rej dane dotycz膮, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze艅,
 • osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wnios艂a sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora s膮 nadrz臋dne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych ? w przypadku gdy 艂膮cznie spe艂nione s膮 nast臋puj膮ce przes艂anki:

 • przetwarzanie danych odbywa si臋 na podstawie umowy zawartej z osob膮, kt贸rej dane dotycz膮 lub na podstawie zgody wyra偶onej przez t膮 osob臋,
 • przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych ? w przypadku gdy 艂膮cznie spe艂nione s膮 nast臋puj膮ce przes艂anki:

 • zaistniej膮 przyczyny zwi膮zane z Pani/Pana szczeg贸ln膮 sytuacj膮, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora 
  lub przez stron臋 trzeci膮, z wyj膮tkiem sytuacji, w kt贸rych nadrz臋dny charakter wobec tych interes贸w maj膮 interesy lub podstawowe prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, wymagaj膮ce ochrony danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮 jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si臋 na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przys艂uguje Pani/Panu prawo do cofni臋cia tej zgody w dowolnym momencie. Cofni臋cie to nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem, z obowi膮zuj膮cym prawem.

9. W przypadku powzi臋cia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urz臋dzie Gminy Przemy艣l Pani/Pana danych osobowych, przys艂uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w艂a艣ciwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si臋 na podstawie zgody osoby, kt贸rej dane dotycz膮, podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest obowi膮zkowe, w sytuacji gdy przes艂ank臋 przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mi臋dzy stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mog膮 by膰 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany i nie b臋d膮 profilowane.
  Ilo艣膰 odwiedzin: 10326