GMINA PRZEMYŚL, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, POWIAT PRZEMYSKI, KOD TERYTORIALNY wg GUS: 1813082. Oficjalna strona internetowa Gminy Przemyśl. ⓒ Urząd Gminy Przemyśl

SOŁECTWA GMINY PRZEMYŚL

SKOK NA KONIEC STRONY

SKOK DO STRONY GŁÓWNEJ

Telefon do sekretariatu: 16 6704800 w. 20, 16 6704790, 16 6704791, faks: 16 6705277, pokój nr 202 2p.

 

Obszar gminy Przemyśl podzielony jest pod względem administracyjnym na 16 sołectw. Liczba wsi odpowiada ilości sołectw.

- w obszarze północno-zachodnim gminy

  występują sołectwa:

- w obszarze południowo-wschodnim gminy

  występują sołectwa:

Sieć osadnicza Gminy została ukształtowana jeszcze w średniowieczu. Wszystkie miejscowości wymieniane są już w XIV i XVw. Największą miejscowością gminy jest Ostrów. W gminie przeważa zabudowa zwarta z tendencją do wytwarzania układów pasmowych wzdłuż głównych dróg szczególnie w obszarze północno-zachodnim (Ujkowice, Bełwin, Łętownia). Stosunkowo niewielkie rozproszenie zabudowy występuje w części południowo-wschodniej gminy. Największe powierzchniowo sołectwo to Ujkowice, najmniejsze – Stanisławczyk. Pozostałe sołectwa posiadają zbliżone powierzchnie.

Gęstość zaludnienia obszaru gminy:

- średnia gęstość - 80 osób/km²

- średnia gęstość z wyłączeniem lasów - 120 osób/km².

              PANORAMY MIEJSCOWOŚCI

      PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

Na stronach o tematyce sołectw gminy Przemyśl wykorzystano materiały zawarte w

"Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl".

POCZĄTEK STRONY